Wakacje

wczasy, wakacje, urlop

historia Chojnic

13 maja 2012r.

Chojnice to miasto czyste, zielone i bardzo ładne. Za­chowały się tu znaczne par­tie potężnych murów obron­nych z piękną Bramą Człu- chowską z czasów, gdy Choj­nice były, według określenia Długosza, „kluczem i bramą Pomorza". Warto zwiedzić gotycką trzynawową farę z XIV stulecia, no i oczywiście XVIII-wieczny gmach sław­ Kaszuby nie tylko mai swoje pieśni (patrz pod _ również swoich śpiewaków z dawien dawna chętnie zrzeszających się w chóraci Właśnie na Kaszubach po|j wstała najstarsza pomorska organizacja śpiewacza, powołana do życia 30 lipca 190! roku. W zjeździe inaugurują cym historię Kaszubskiego O kręgu Śpiewaczego, istniejącego do dziś, uczestniczyły) chóry z Gowidlina, Sierakowic, Luzina, Skarszew, Koś­cierzyny, Kartuz, Gdańska i Wejherowa, gdzie okręg ma swoją siedzibę.I przed pierw-i szą wojną, i w okresie mię­dzywojennym śpiewacy z Ka| szub byli organizatorami wie-J lu wydarzeń mających zwiąl zek z pieśnią. Wielkie plenerowe koncerty, odbywające się z okazji zjazdów śpiewaH czych Okręgu Kaszubskiego, między innymi w Gdyni, gro-| madziły wielotysięczne rzesze | słuchaczów. Jeszcze przed! drugą wojną światową, w 1933 roku, Okręg Kaszubski ustanowił wysoko cenioną przez chóry nagrodę o wdzięcznej nazwie Wędrowna Lir; Śpiewacza. . i ,'ieśni o Morzu, organizowa­ny od 1966 roku co dwa la­ta, w czerwcu, w Wejherowie. Tradycje chóralno-festiwalo- we zainspirowały również powstanie przy muzeum piś­miennictwa (patrz pod M), utworzonym w Wejherowie, działu muzyki, w którym gromadzone są dokumenty dotyczące życia muzycznego [Kaszub i Pomorza. CZARL1ŃSCY

ocena 3,6/5 (na podstawie 186 ocen)

Zapraszamy nad morze do Polski.
wczasy, atrakcje, wypoczynek, Chojnice, Kościerzyna, Kartuzy, sierakowice